Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Z historie turistiky ZdP

HISTORIE SPECIFICKÉ TURISTIKY POSTIŽENÝCH TURISTŮ

První oddíl, složený z postižených turistů, zakládá v roce 1976 Ing. Karel Šedivý v Gottwaldově (dnes Zlíně) ze členů výrobního družstva invalidů. Myšlenka úpravy klasifikace a její rozšíření na všechny druh postižení byla konzultována s lékaři i funkcionáři tehdejšího Svazu turistiky ČSTV a Českého svazu tělesně a zrakově postižených sportovců.

Dne 18. září 1977 byla při Svazu tělesně a zrakově postižených sportovců ČSTV, kterému v té době předsedal Ing. Vojmír Srdečný, založena Sportovně technická komise (STK) turistiky. Ta postupně zpracovala Zdravotně sportovní zatřídění turistů (Z-SZ) a stávající turistickou klasifikaci upravila tak, aby i postižení mohli plnit výkonnostní turistiku. Byly zakládány další oddíly turistiky z řad postižených: v roce 1978 při TJ Baník Ostrava (František Dvouletý), v roce 1979 při TJ Nový Jičín (Radomír Klimek) a TJ Lokomotiva Krnov (Antonín Malík), v roce 1980 TJ Secheza Lovosice (Vlastimil Procházka), TJ Karko Ústí nad Labem (Zdenek Krátký), TJ ŽD Bohumín (Božena Bischofová), TJ Start Orlík Česká Třebová (Karel Steiner); v tomtéž roce začala s STK spolupracovat TJ Zora Praha, sdružující zrakově postižené turisty (Ladislav Šmejkal). Svaz turistiky ČSTV však v té době nesouhlasil s udělováním výkonnostních tříd postiženým turistům a zohledňováním výkonů postižených. Proto byly pro postižené turisty, kteří splnili podmínky dané kvalifikace, vytvořeny tzv. sportovní třídy; byly udělovány formou barevných stužek s uvedením dosaženého stupeň výkonnosti. Tyto sportovní třídy byly udělovány až do roku 1982. Toho roku byli zástupci Svazu turistiky ČSTV pozváni na I. Celostátní sraz turistů z řad postižených do Rožnova p. Rahoštěm, kde viděli poznali úsilí a nadšení, jakým zúčastnění postižení turisté zdolávají vrchol Radhoště. Zástupci změnili svůj názor na výkony postižených a na svém zasedání odsouhlasili udělování výkonnostních tříd i turistům z řad postižených po splnění podmínek podle upravené turistické kvalifikace. Ještě v tomtéž roce bylo zastaveno udělování ST a všem jejich držitelům byly předány odznaky VT.

O velkém zájmu postižených pnit postupové cíle výkonnostní turistiky svědčí, že v roce 1988, za 10 let svého trvání, vykazovala turistika postižených 14 VT I. stupně, 31 VT II. stupně, 105 VT III. stupně a dále velký počet splněných zápočtových cest jako základ pro udělení dalších VT.

Ve snaze naplnit heslo Mezinárodního roku invalidů (1981) „ Za plnou účast“ připravili postižení turisté Severomoravského kraje, kde v té době pracovaly čtyři turistické oddíly, I. Krajský sraz turistů SIS (Svaz invalidních sportovců) v Hrubé Vodě u Olomouce. V rámci tohoto srazu vznikly v kraji další oddíly s turistickým programem, a to při TJ Meta Opava (Zdeněk Jaša), TJ Důl Staříč OKR Frýdek-Místek (JUDr. Ing. Richard Brdlička) a TJ Malenovice (Helena Šedivá).

Zájem o turistickou činnost byl spontánní. Již v roce 1982 byl v Rožnově p. Radhoštěm uspořádán I. Celostátní sraz turistů SIS, kterého se zúčastnilo 444 osob. Byla tak založena tradice turistických srazů, které se od tohoto roku konají pravidelně, vždy v jiné oblasti naší republiky jako vyvrcholení turistické činnosti v oddílech a odborech. Do roku 2011 bylo uspořádáno již 30 oblastních srazů v Severomoravském, 9 v Jihomoravském a 7 v Olomouckém kraji a 20 celostátních srazů ČR, z nichž dva byly uspořádány na Slovensku. Jako samostatná skupina s vlastním programem jsme se zúčastnili již 13 srazů se zdravými turisty, pravidelně se skupiny ZdP turistů objevují na Posledním puchýři a v posledním období také na zimních srazech KČT. Jistě stojí za zmínku i naše cykloturistické akce, jako Napříč Moravou podél řeky Moravy nebo Od krále Šumavy k mělnické Ludmile podél Vltavy a dále až do Hřenska, nebo naše putování na ČSS 85 třemi pěšími větvemi a i vodáckou, cykloturistickou a mototuristickou větví, které byly ještě doplněny spartakiádním pojezdem vozíčkářů z řad paraplegiků. Posledních letech naši činnost obohacují i obnovené srazy cykloturistů z řad ZdP a celostátní srazy zrakově postižených turistů, které navázaly na letitou činnost na pražských zrakově postižených turistů. Konaly se také 2 Setkání turistů ze tří svazů, které napomohly ke sjednocení činnosti tělesně, zrakově a vnitřně postižených turistů. Srazy turistů jsou mezi postiženými velmi oblíbeny zejména pro jejich sportovně-turistickou a kulturně-společenskou náplň. Také srazová soutěž, která je zaměřena na poznání historie a současnosti oblasti, v níž je sraz pořádán, se těší mezi postiženými značnému zájmu.

Činnost turistiky ZdP je zastřešena Sekci turistiky ZdP, ustavené v r. 1995 při KČT. Od roku 1989 se Svaz invalidních sportovců rozdělil na jednotlivé svazy dle druhu postižení, zastřešené Unií zdravotně postižených sportovců. Změny ve financování a turistické činnosti ZdP časem způsobily další změny. Aktivity, prováděné zejména pro sociálně slabší vrstvu společnosti, nejsou schopny plného rozvoje bez finanční pomoci. Časem tak poklesla aktivita turistických oddílů a s členskou základnou se snížil i počet turistických oddílů. Pravidelně každoročně konané srazy turistů z řad postižených, připravované za finanční pomoci Českého svazu tělesně postižených sportovců a sponzorů, pomohly překonat toto období změn, završené nástupem obnoveného Klubu českých turistů.

V roce 1995 začínáme znovu. V KČT byla ustavena Sekce turistiky ZdP v rámci Programové rady ÚV KČT. Předseda je volen se 4letým intervalem zástupci všech oddílů ZdP turistů. V počátcích činnosti Sekce ZdP ji vedli František Dvouletý za tělesně postižené a místopředsedy jsou za zrakově postižené Vladimír Mikuša a za vnitřně postižené Helena Pechmanová. Bylo také zahájeno školení nových pedagogických kádru z vlastních řad. Upravily se podmínky pro plnění výkonnostní turistiky (Propozice výkonnostní turistiky ZdP) kde se také zohledňuje kratší aktivní věk postižených. První vyhlášené plnění podmínek “Vstup zdravotně postižených turistů do nového tisíciletí“ splnil očekávaný nárůst aktivity mezi turisty ZdP. Pořádaný 10. Celostátní sraz turistů ZdP v Praze, kterému předcházelo pět dnů autobusových výletů po středních Čechách, pak ukázal, jak se může srazová činnost turistů z řad postižených zkvalitnit a obohacovat. Také oblastní srazy turistů ZdP, které se každoročně pořádaly již od roku 1981 vždy v jiném místě Severní Moravy, si vyžádaly navýšení počtu těchto turistických setkání. Proto bylo postupně přistoupeno k zvýšení počtu oblastních srazů turistiky ZdP, směrem do krajů: Olomouckého, Brněnského a Libereckého, kde jsme již měli vyškolené a zkušené funkcionáře i organizátory. Místo srazu s velkou účastí, který mnohdy narážel na problém malého počtu ubytovacích míst na lůžku pod střechou, byl kladen důraz na volbu vhodné lokality s bohatou poznávací činností. Obohatila se tak činnost i o možnost výběru pro naše turisty ZdP. Prospělo to i propagaci naší činnosti do podvědomí veřejnosti na více místech. Snažili jsme se na srazy turistů ZdP zvát jako čestné členy nebo hosty, zastupitelé měst a obcí, kterým byla při této příležitosti vysvětlována a prezentována naše činnost. Ve většině případů se nám to vracelo nabízenou pomocí a přispěním například cenami do našich srazových soutěží.

Práce Sekce turistiky ZdP se v posledním desetiletí soustředila na přípravu podmínek výkonnostní turistiky ZdP, které by odpovídaly jejich možnostem bez rozdílu věku či druhu postižení. Ohlédneme-li se pár let zpátky, byla v minulosti výkonnostní turistika prováděna po linii ZC (zápočtové cesty) mezi postiženými velmi oblíbená. Proto bylo nutno ovlivnit aktivity členů ZdP k plnění výkonnostní turistiky po linii výkonnostních odznaků. Zaměřili jsme se na plnění OTO (Oblastní turistický odznak) při námi pořádaných srazech turistů ZdP a také při naší vícedenní účasti na 9. olympiádě IVV a Eurorandu 2006. Program byl upraven tak, aby odpovídal splnění místního OTO. Dále jsme napomáhali plnění OTO turistům ZdP také pravidelně se opakujícími jarními a podzimními vycházkami v Poodří, Hlučínsku a dalších regionech. Tato systematická práce se vyplatila. Dnes již turisté ZdP plní nejen podmínky VO Českomoravského turisty, které se jim zprvu zdály nesplnitelnými.

Sekce turistiky ZdP při KČT pracovala na kvalifikačních podmínkách a snažila se spolupracovat i se zástupci všech druhů postižení. S konečnou platnosti můžeme konstatovat, že se s pomocí Sekce výkonnostní turistiky KČT, zejména jejího předsedy Jiřího Caletky, koncem roku 2006 podařilo dát Výkonnostní turistice ZdP konečnou podobu. Vyšla v platnost od 1.1.2007, s možností vykázat činnost turistů ZdP zpětně od roku 2001. (po aktualizaci pod 1.12007)

Stále častěji, a ve větším počtu se turisté ZdP zúčastňují akcí požádaných zdravými turisty KČT. Tam kde neodpovídá náročnost či délka tras podmínkám, stanoveným turistům ZdP, vytvoří cvičitelé turistiky ZdP po dohodě s organizátory variantu pro účastníky z řad turistů ZdP splnitelnou. Právě tato úzká spolupráce je pro členy a zejména vedoucí turistiky ZdP přínosem a mnohdy i poučením.

Naše pravidelně každoročně se opakující Celostátní srazy turistů ZdP a Oblastní srazy turistů ZdP Moravskoslezského kraje byly v tomto desetiletém období postupně doplňovány o srazy i v těch krajích, kde byl již dostatečně zkušený kádr vedoucích a cvičitelů turistiky ZdP. Tak vznikli v krajích Jihomoravském, Olomouckém i Libereckém pravidelně se opakující oblastní srazy turistů ZdP. Bylo to mezi turisty ZdP vítané rozšíření nabídky s možnosti výběru. V roce 2008, při 120. výročí KČT, se již konaly srazy turistů ZdP: 18. Celostátní sraz turistů ZdP (Broumovský výběžek), 28. Oblastní sraz turistů ZdP Moravskoslezského kraje (Rýmařov), 7. Oblastní sraz turistů ZdP Jihomoravského kraje (Daňkovice) a 6. Oblastní sraz turistů ZdP Olomouckého kraje (Štítecko).

Dobře připravený turistický program pro skupiny rozdělené Z-SZ, které provádí lékař na základě znalosti celkového zdravotního stavu, pestrý sportovní a bohatý program ve srazovém prostoru při všech těchto hlavních akcích turistiky ZdP je naši nejlepší propagaci turistiky ZdP. Jen snad sami turisté ZdP mohou docenit, co jim tato činnost přináši. V záměrech máme i vytvoření spolupráce s organizacemi postižených dětí, nebo Svazem zdravotně postižených, které působí v místech kde nemáme své členy. Tyto požádáme o informace nebo pomoc při zajištění dílčích programů. Je to také možnost prohloubit tyto mnohdy příznivé kontakty o členství v turistice ZdP. Vše je však závislé na finančních možnostech z obou stran.

V posledních pěti letech, se však vytvořily spory mezi funkcionáři Unie zdravotně postižených sportovců a Českým svazem tělesně postižených sportovců, při kterém jsme byli před 30 lety založení. Trpí tím členové, i turistika jako celek, neboť turistika ZdP nedostává na činnost žádné finanční prostředky. Rozpadají se slabší oddíly, i když jejich členové se i nadále zúčastňují našich akci. Silnější a odvážnější SK-ZdP turistů a odbory turistiky ZdP, zajišťují činnost pouze z prostředků získaných z grantů nebo sponzorských darů. To nesmírně ztěžuje práci těm dobrovolným pracovníkům a funkcionářům, kteří tuto pro společnost potřebnou činnost zajišťují. Proto se členové turistiky ZdP stále častěji ozývají se svými návrhy, převést celou činnost turistiky ZdP zcela pod KČT, kam vlastně naše činnost svým zaměřením patří.

Právě proto také při volbách závěrem roku 2005 došlo k novému přerozdělení funkcí. Předsedou Sekce turistiky ZdP byl zvolen Vítězslav Zlotý, a předsedou STK byl opět zvolen František Dvouletý. V takto rozdělené práci se oba usilují každý po své linii získat pro turistiku ZdP finance na zajištění činnosti. Opakovaně získanými granty z rozpočtu Moravskoslezského kraje, zajistil sice František Dvouletý prostředky pro činnost v kraji, ale stále je tak podporována z takto získaných prostředků i účast ostatních turistů ZdP, jako tomu bylo na celoevropské akci EURORANDO 2006 v Českých Budějovicích. Je to sice pro turistiku ZdP velkou pomocí, ale neřeší to finanční situaci turistiky ZdP jako celku. Na schůzích Sekce turistiky ZdP jsou vyzívaní zástupci SK a odborů, aby se pokusili problémy s financemi řešit ve svých krajích. Taká KČT je žádána Vítězslavem Zlotým o pomoc, která by řešila aspoň potřeby sekce. Ústředí již požádalo MŠMT o převedení finančních prostředků, které by právem náležely na činnost turistů ZdP, z rozpočtu Unie ZdP na rozpočet KČT. Zatím bez konkrétního výsledku.

V druhé polovině roku 2007 si s hrdosti, navzdory všem problémům turisté ZdP připomínali svou 30 let trvající a můžeme říci i bohatou činnost. Nebyla to vždy cesta snadná. Problémy se zdravotním rozdělením postižených turistů do skupin se stejnou výší postižení a i následnými problémy s udílením výkonnostních tříd na počátku jejich činnosti. Ty však vystřídalo období ve kterém OSN vyhlásilo Mezinárodní rok invalidů-1981 a následnou Dekádu pomoci postiženým, s cílem zapojení postižených do života společnosti. Bylo to období vzniku našich srazů ZdP a rychlý nárůst členské základny. Horší již pro nás byly změny související s vypořádáním se s rozdělením republiky a státotvorným uspořádáním. I následné změny v ČSTV a rozpad jednotného Svazu invalidních sportovců na svazy podle druhu postižení. To vše jsme si připomínali u příležitosti našeho 30. výročí. K tomuto výročí bylo v Sekci odsouhlaseno, že předáváním Pamětních medaili ke 30.výročí turistiky ZdP byl pověřen Sekci turistiky ZdP František Dvouletý MT, který je iniciátorem vzniku turistiky postižených a je v této turistice od jejích počátků, což je ještě déle než letos oslavovaných třicet let.Pro turistiku ZdP toho udělal nejvíce, za což mu KČT jako držiteli čestného odznaku Vojty Náprstka a u příležitosti Evropských dnů turistiky na Slezskoostravském hradě v Ostravě z rukou předsedy KČT ing. Jana Havelky dne 9.9.2005 převzal plaketu Arch. VRATISLAVA PASOVSKÉHO, jako nejvyšší ocenění KČT, za mimořádné zásluhy.

V Sekci turistiky ZdP i v STK turistiky bylo dohodnuto, že budou přípravy 30. výročí organizovány tak, aby proběhlo slavnostní ocenění zasloužilých a aktivních členů i funkcionářů v druhé polovině roku. Proto i všechny naše hlavní akce-srazy turistů ZdP byly konány v termínu blízkém 18. září. Je to datum založení turistiky postižených, tehdy jako sportovního vyžití těch postižených, kteří nemají dispozice ke sportování.

Při takto stanovených slavnostních příležitostech, nebyly pouze předávány Pamětní medaile ke 30. výročí turistiky ZdP přítomným zasloužilým funkcionářům i členům turistiky ZdP. Slavnostní příležitost jistě umocňovala výstavka dokumentující činnosti turistů ZdP za uplynulé období a to ve všech přesunových možnostech postižených turistů. Byla instalována na všech místech, kde se konaly hlavní akce turistiky ZdP a předávání Pamětních medailí ke 30. výročí. I tato výstavka ke 30. výročí turistiky ZdP byla vytvořena na obdobném lehce přenosném principu leporela, jako výstavka kterou představila svojí činnost turistika ZdP na EURORANDU 2006 v Českých Budějovicích.

Slavnostní atmosféry bylo také využito k předání, Sekcí turistiky ZdP navržených Čestných uznání KČT, a k předávání prvních splněných výkonnostních odznaků a diplomů TURISTA III. stupně, dle nově zavedených propozic výkonnostní turistiky ZdP. Pro členskou turistiky ZdP byly k této příležitosti vydány také odznaky ke 30. výročí turistiky ZdP, které byly prodávány členům turistiky ZdP spolu se stručným, ale podrobným zpracováním historie turistiky ZdP v datech.

Závěrem bylo na posledním srazu turistů ZdP v roce 2007, kdy bylo také ukončeno slavnostní předávání medailí ke 30. výročí turistiky zdravotně postižených, předsedou Sekce turistů ZdP konstatováno, že turistika ZdP vstupuje do dalšího svého desetiletí s odvahou zbavit se problémů, které jim komplikují činnost a s úkolem najít schůdnou cestu k dalšímu rozšiřování členské základny.

Zpracoval: František Dvouletý MT, 2008